จัดซื้อจัดจ้าง

ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2560 – กรกฏาคม 2560
จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จัดจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จัดซื้อวัสดุสำรอง สำหรับงานซ่อมบำรุงยานพาหนะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
จัดจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำชั้นล่าง ด้านข้างบ้านแววมยุรา
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่กลางแจ้งด้านหลังบ้านพฤกษาสวรรค์
จัดจ้างซ่อมปั้มน้ำชุดการแสดงน้ำพุดนตรี
จัดซื้อเครื่อง Handheld Computer
จัดจ้างบริการกำจัดปลวก แมลง
จัดจ้างบริการดูแลระบบสุขาภิบาล