อุดมการณ์ ค่านิยม ของ สพค.

“ตั้งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยความโปร่งใส”

การที่ สพค. เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความ สำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

  • ตั้งมั่นพัฒนาตน
สพค. ถือว่าเจ้าหน้าที่ของ สพค. เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด การที่ สพค. จะดำเนินงานมาได้อย่างดีนั้น ก็เพราะจะต้องมีคนเก่งและดีที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการสำคัญ สพค. จึงเลือกสรรคนดีและเก่งเข้าทำงาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้เจ้าหน้าที่มีความรักต่อองค์กร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถและด้านคุณธรรม โดยเสริมสร้างพื้นฐานพฤติกรรมที่ใฝ่เรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ

  • ตั้งมั่นพัฒนางาน
สพค. มุ่งกระทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลงานในทางที่เป็นเลิศเสมอเจ้าหน้าที่ทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีว่าเราต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้และความสามารถที่มีอยู่ให้มากที่สุด ใฝ่เรียนรู้และศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา หมั่นพัฒนางาน พัฒนานวัตกรรม รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กัน เพื่อผลที่ดีที่สุดแก่ สพค. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  • ตั้งมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว
สพค. มีบทบาทในการส่งเสริมต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • ตั้งมั่นในความโปร่งใส
สพค. มีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต