ติดต่อเรา


1. สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร/โทรสาร.053-920000

2. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เลที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.053-999000 โทรสาร 053-999099

3. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 456 หมูี่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-010572-3 โทรสาร 053-010571

4. สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-920000