แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 58

  • แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 57
  • แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
  • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
  • รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557