วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

สพค. เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน
พันธกิจ
  1. เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุม เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน
  3. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล